PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY - STOP
autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej

 
Wprowadzenie    

  Program realizowany jest m.in. na zlecenie:Departamentu Opieki i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i podlaskim), Urzędu Gminy Warszawa-Włochy, Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów, Urzędu Gminy Warszawa-Wawer, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

"Program Przeciwdziałania Przemocy - STOP" jest odpowiedzią Stowarzyszenia 'Bliżej Dziecka' na narastające w Polsce zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Korzystając z kilkuletnich doświadczeń pracy w szkołach oraz osiągnięć i badań krajów europejskich i USA stworzyliśmy system przeciwdziałania przemocy w szkole, który pozwala nauczycielom i rodzicom samodzielnie radzić sobie z problemem agresji i przemocy wśród uczniów.
 

Celem programu jest:    

Dla uczniów:  
 
 • obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem
 • kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych
 • uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich
 
Dla nauczycieli:  
 
 • wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej
 • nauka systemowego myślenia o profilaktyce przemocy
 • nauka diagnozowania i rozpoznawania przemocy w klasach
 • ćwiczenie umiejętności budowania klasowych i szkolnych programów wychowawczych zmniejszających poziom agresji wśród dzieci
 • przygotowanie nauczycieli do skutecznego reagowania i pomagania dzieciom w sytuacjach przemocy (przeprowadzanie interwencji, rozmawianie ze sprawcami i ofiarami, wzajemna współpraca, współpraca z rodzicami, znajomość przepisów prawnych)
 • stworzenie wewnątrz-szkolnego systemu interwencji

 
Dla rodziców:  
 
 • uwrażliwianie na problem przemocy wśród dzieci
 • przedstawienie sposobów włączenia się rodziców w program przeciwdziałania przemocy na terenie klasy i szkoły
 • pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów

 
Program STOP składa się z dwóch poziomów profilaktyki:    

Profilaktyka I Stopnia  
 
  To system wczesnego zapobiegania, wyprzedzający pojawienie lub nasilenie się problemu. Kładzie nacisk na edukację rodziców, nauczycieli i uczniów w zakresie zjawiska przemocy i sposobów jej przeciwdziałania, współpracę szkoły z przedstawicielami środowiska lokalnego oraz konkretne procedury.

   Na profilaktykę I stopnia składa się:
  • Kodeks norm szkolnych i system konsekwencji.
  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców.
  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów.
  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla nauczycieli.
  • Diagnoza problemu w szkole - badania ankietowe.
  • Działania ogólnoszkolne przeciw przemocy.
  • Współpraca ze społecznością lokalną

 
Profilaktyka II Stopnia (System interwencji wewnątrz-szkolnej)  
  To system interwencji mający na celu rozpoznanie osób o najwyższym stopniu zachowań dysfunkcjonalnych (ofiar i sprawców przemocy), pomoc im w zmianie tych zachowań na konstruktywne oraz rozwiązanie pojawiających się problemów. System składa się z wypracowanych procedur postępowania i reagowania w sytuacji przemocy.

  Na profilaktykę II stopnia składa się:
 • System rozmów i postępowania ze sprawcami przemocy (zasady rozmów, kontakty, monitorowanie, konsekwencje)
 • System rozmów z ofiarami przemocy.
 • Zasady prowadzenia wspólnych spotkań dla ofiar i sprawców.
 • Długofalowe działania wychowawcze wobec sprawców.
 • Długofalowe działania wychowawcze wobec ofiar.
 • Grupy edukacyjne dla ofiar i sprawców.
 • Zasady i sposoby współpracy z rodzicami ofiar i sprawców.
 • Współpraca z Policją, Strażą Miejską.
 • Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.
 • Baza danych z możliwością pomocy.
 

Na czym polega oryginalność programu:    

Unikalnym elementem programu jest Profilaktyka II stopnia czyli System interwencji  
  wewnątrz-szkolnej. Istniejące na polskim rynku programy profilaktyczne dotyczą zwykle Profilaktyki I stopnia. Nasz program wychodzi daleko poza obszar przyczyniając się do zmniejszenia lęku i poczucia bezradności wśród nauczycieli oraz zwiększenia ich kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

Istotą programu jest jego charakter systemowy. Nie chodzi tylko o to, że program  
  obejmuje swoim zasięgiem wszystkie grupy biorące udział w życiu szkolnym (uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną), bo większość obecnych na rynku programów profilaktycznych ma taki charakter, ale że pomaga szkole stworzyć wewnętrzny system, który zapobiega agresji i przemocy w sposób długotrwały a nie doraźny. Uczestnicząc w programie, szkoła wypracowuje takie procedury wychowania i działania, które pozwalają jej samej radzić sobie z tym problemem (bez większej pomocy zewnętrznych specjalistów, organizacji pozarządowych itp.)  

Program jest dobrze "oprzyrządowany". Posiada:  
 
 • autorskie scenariusze zajęć dla uczniów,
 • ankietę do badań stopnia i zasięgu zjawiska przemocy w szkole oraz program komputerowy do obliczania wyników,
 • opracowany system warsztatów dla nauczycieli,
 • bogate materiały szkoleniowe dla nauczycieli (skrypty).
 
Szkolenia    
 
Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" prowadzi szkolenia dla nauczycieli (rady pedagogiczne lub wybrane reprezentacje szkół), pedagogów, psychologów, pracowników samorządów lokalnych, w zakresie samodzielnego realizowania "Programu Przeciwdziałania Przemocy - STOP" w swoich środowiskach.
Więcej informacji o szkoleniach - patrz: >>>Szkolenia
 
 
| Mapa Serwisu |